(1)
ณ นคร จ. มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2551 Measures of Controlling Alcohol Advertisements in Accordance With the Alcohol Control Act B.E. 2551. AJPU 2017, 7, 39-48.