(1)
ทองมา ธ. การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน. AJPU 2017, 8, 128-150.