(1)
วงศ์ณาศรี ป. รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเทวธรรมในการอนุรักษ์ป่าภาคใต้ตอนบน The Model of Consciousness Development for Personnel in Provincial Administrative Organiz Ation With Dewathamma for Forest Conservation in. AJPU 2017, 7, 44-53.