(1)
ภู่เพ็ชร์ ว. เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม. AJPU 2017, 8, 288-298.