(1)
ผดุงสุทธิ์ ส. ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล. AJPU 2017, 8, 306-320.