(1)
ตัณฑัยย์ บ. การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต. AJPU 2017, 8, 15-22.