(1)
สังขผล เ.; ใจเย็น ส.; วิชัยดิษฐ พ. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี. AJPU 2017, 8, 55-65.