(1)
สิทธิชัย ว. ร. ธ. แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง. AJPU 2017, 8, 204-216.