(1)
เจนเขว้า เ.; วงษ์อินทร์ ท. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4. AJPU 2017, 8, 200-209.