(1)
เพชรสุทธิ อ. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. AJPU 2017, 8, 66-80.