ไกยวรรณ์ ย., โสไกร ป., ผลาพรม ก., ณ วัฒนะประเสริฐ ก., ตามถิ่นไทย พ., & มั่งคั่ง ก. (2018). MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR DRIED BANANA COMMUNITY PRODUCT. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 9(2), 79–90. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/139198