ลักษณะโภคิน น. (2019). PUBLIC POLICY OPERATION ABOUT BUDDHIST MONKS HEALTH PROMOTION IN THE 9TH ECCLESIASTICAL REGION. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 11(1), 296–309. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/219291