ไทรฟัก พ. (2015). แนวทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดการเพื่อความมั่นคงและสมรรถนะ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันการเงิน: กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 50–64. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42013