ปานพรหม ม. (2015). คุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 65–78. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42014