ยินดียม ก. (2015). ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการ บริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 106–118. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42022