นาเมืองรักษ์ ช., & พลอยชุม ส. (2015). ภาวะผู้นำ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 141–147. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42036