กัลปดี ว., ประสิทธิ์ผล ว., & ลู่โรจน์เรือง ว. (2015). การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 148–158. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42037