ต่วนศิริ ส., & วรรณเศียร ด. (2015). ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพระนครและดุสิต. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 159–165. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42038