โรจน์รุ่งสัตย์ พ., ฉิมทัต ส., ชุ่มจิตต์ จ., & ปัตพี ก. (2015). การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 16–27. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42044