แสงศรี ส., เรืองฤทธิ์นำชัย น., พิริยะเวชากุล โ., & กิตตินรรัตน์ จ. (2015). ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 36–46. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42063