ขันธิโชติ ส. (2015). รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดนนทบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 45–56. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42130