เบ็ญจาธิกุล ฐ. (2015). รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 81–94. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42159