สายนุ้ย ภ., สถาพรวจนา ศ., & อินทร์รักษ์ ป. (2015). การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 108–117. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42163