ไทรชมภู บ. (2015). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) 6 ตำบลเพื่อการท่องเที่ยว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 1–10. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42177