คลังกรณ์ จ. (2015). เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 34–45. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42192