อินทรประไพ ส. (2015). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 68–81. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42198