ขันทะสิทธิ์ ธ., ดอกไธสง บ., & ไพรินทร์ บ. (2015). การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 130–140. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42232