สายสุวรรณ ส., ดอกไธสง บ., & ศรีเหรัญ บ. (2015). ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 141–149. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42237