สงวนชม ย., อดิวัฒนสิทธิ จ., งามสนิท ส., & ศรีเหรัญ บ. (2015). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 150–160. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42241