เรืองเวทยาวงศ์ ร. (2015). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 161–174. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42245