มุขรักษ์ ท. (2015). กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 185–194. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42254