ฝ่ายเพีย ว. (2015). การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 195–207. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42256