รื่นสุข ภ. (2016). รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 197–209. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54306