ทัพซ้าย น. (2016). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 210–220. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54307