ไทรชมภู ศ. (2016). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 9–19. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54587