บุญโท ส. (2016). การวิจัยการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 20–28. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54588