เสาธงทอง น. (2016). ประชาธิปไตยแบบไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 89–95. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54589