วงษ์พาณิทอักษร น. (2016). การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 96–103. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54590