จันทร์ควง พ. (2016). ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 116–127. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54594