แก้วมณี พ. . ส. (2016). การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 62–76. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54596