ปิ่นทองพันธ์ อ. (2016). การเปรียบเทียบการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีสำหรับการแจกแจงแบบปกติ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 240–249. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54607