น้าเจริญ ท. (2016). การวิเคราะห์การจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลในแต่ละกลุ่มกรณีศึกษาการจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 250–261. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54610