ลิบลับ ไ. (2016). การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 262–270. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54613