ดีละม้าย ส. (2016). ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 58–68. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54621