ทองมี จ. (2016). กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 280–285. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54650