ชมผา จ. (2016). รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 162–172. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54724