วงศ์ทวีรัตน์ ป. (2016). นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 187–199. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54728