ธูปกระจ่าง ต. (2016). ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 78–96. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54812