ดีละม้าย ศ. (2016). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาของสถาบันอาชีวศึกษาจากการกระทําผิดกฎหมายของนักศึกษาในสถาบันต่อนักศึกษาต่างสถาบันและต่อบุคคลภายนอก. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 108–123. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54815