แสงอาวุธ พ. (2016). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 266–282. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54931